Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continua navegando entendemos que acepta el uso de cookies ver Ley de Cookies close

II CONGRÉS NACIONAL DE SEGURETAT PRIVADA

PREGUNTES FORMULADES AL PANELL D’ORDRES MINISTERIALS

Durant la celebració del II Congrés, es van realitzar diverses preguntes al Comissari Esteban Gándara sobre alguns aspectes de les Ordres Ministerials. Seguidament, es transcriuen les preguntes formulades i es fan constar les respostes que el comissari va donar a les mateixes. En tot cas, cal tenir en compte que les respostes donades ho van ser de manera verbal i per tant, en aquest document només es transcriuen sense que pugui ser considerat com a criteri escrit de la UCSP.

PREGUNTES SOBRE L’ORDRE INT/314/2011 SOBRE EMPRESES DE SEGURETAT PRIVADA

1. – En els casos en què la seva seu social o central estigui ubicat en un edifici d’oficines, hi ha determinats elements la ubicació esdevé impossible, com és el cas de les finestres protegides per reixes fixes massisses i adossades.

¿Faran alguna excepció les unitats de seguretat privada quan realitzen les inspeccions sobre això per ser la mateixa de imosible (o innecessari) compliment?

I respecte a delegacions que tampoc siguin “operatives” i només realitzin funcions merament administratives?

(Nota: i en especial per al cas de seus en edificis on per la seva ubicació en altura i tipus de façana l’accés per finestra seamás complicat que pel escalo en reixa o similar, en planta baixa).

Resposta: L’article 5 de l’Ordre Ministerial ja estableix que poden estar protegides per sistemes quan les reixes i altres mesures sant d’impossible instal · lació. Per tant, s’estableix la necessitat de seguretat física i en cas d’impossibilitat, es preveu la protecció electrònica.

Respecte a les delegacions, res s’estableix en l’articulat sobre la flexibilitat d’aplicació. L’norma sí que diu que les empreses i les seves delegacions han de complir el mínim que exigeix la pròpia norma. La solució, encara que no estigui previst en la legislació, podria ser, sempre que s’acrediti el caràcter exclusivament comercial, aplicar una dispensa per part de l’administració.

2. – La disposició addicional tercera estableix que quan hi hagi un altre norma tècnica que avui dia no hi hagi de la SEIE EN5013X sobre components d’un sistema de seguretat, serà de compliment obligatori i immediat. Això no és possible complir-lo. Els fabricants necessiten temps per dissenyar, fabricar i certificar els seus nous productes.

Es considera que aquest extrem hauria de ser tingut en compte i incloure un període d’adaptació d’almenys 18 mesos. Com s’ha previst aquesta situació?

Resposta: Aquesta disposició és comuna a totes les ordres ministerials. Permet que els canvis s’actualitzin sense necessitat de modificar l’articulat de les pròpies ordres. Cal aconseguir estar en els fòrums de la normalització. A més, el pròleg d’una norma ja vigent explica el procediment d’elaboració: des que la Norma s’elabora fins que entra realment en vigor poden passar tres anys. Per tant, una altra solució és estar atents a l’elaboració i publicació de la Norma. Així mateix, quan el CNP conegui la publicació d’una nova norma, la donarà a conèixer al sector.

3. – Respecte al tractament i procediment informàtic de tot tipus de gestió documental necessari en empreses del sector seguriad com llibres registre, contractes, instal · lacions, revisions, memòries i un llarg etcètera.

¿Es farà el que disposa la Llei 11/2007 i 1671/2009 i ENS 3/2010 i ENI 4/2011 i normes relacionades i complementàries per al seu format, transmissió, signatura, bloqueig i arxiu? Quines són les limitacions actuals existents per la falta de desenvolupament material de l’OM INT 3516/2009?

Com es realitzarà el Diligenciament dels diferents llibres registre en format informàtic?

Resposta: L’Administració anirà adaptant els diferents tràmits al procediment electrònic. Mentre dura el procediment, se seguirà igual que fins ara i a mesures que s’adapti es farà electrònicament. 4.-Als efectes de control, les empreses de seguretat han de comunicar, a través de la seu electrònica de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit del CNP, un cop que aquest procediment sigui inclòs en l’annex de la Ordre INT/3516/2009, de 29 de desembre, o, si s’escau, en la corresponent de les comunitats autònomes, o la comissaria provincial de policia corresponent, les altes i baixes dels vigilants de seguretat i les seves especialitats, en el termini de cinc dies següents a produir aquestes altes i baixes.

4. – És obligatori comunicar les altes i baixes del personal tècnic i operadors de les empreses de CRA i instal · lacions?

Quin és el temps previst per al desenvolupament de l’annex l’Ordre INT/3516/2009?.

Resposta: No és obligatori. Perquè no és personal de seguretat privada tot i que han d’estar en la Memòria Anual. Hi ha 15 procediments, d’aquests 15, 12 són electrònics o susceptibles de ser-ho i 3 que no. Dels 12 electrònics, hi ha 4 incorporats ja electrònicament ia l’annex. Abans de la publicació de les ordres s’havia donat un impuls important a la comunicació electrònica, amb la seva publicació i donat la seva rellevància i volum de treball, aquest procediment s’ha alentit però s’activarà en breu.

5. – Un vehicle d’una empresa autoritzada per al transport de fons, amb l’anagrama de l’empresa i els mitjans de comunicació obligatoris (gps, telèfon, alarma anti atracament, etc) pot realitzar lliuraments i recollides múltiples en diferents rutes de dilluns a divendres?

Resposta: Sí però en les condicions que estableix la mateixa ordre ministerial i que distingeix entre recollida única o recollida múltiple cadascuna d’elles segons l’import.

PREGUNTES SOBRE L’ORDRE INT/316/2011 SOBRE SISTEMES D’ALARMES:

1. – Quines seran les entitats de certificació acceptades? Com s’han de comunicar?

Com sabrà l’instal · lador si el producte és conforme al grau necessari?

Resposta: Les entitats certificadores són qualsevol que estigui acreditada per Enac espanyola o acreditada europeamente. Hi ha un compromís del CNP de comunicar quines són les entitats certificadores, els laboratoris, els fabricants i fins i tot els productes que se’ls comuniquin estan certificats.

2. – A fi d’aplicar la normativa EN50 ¿està prevista la redacció d’una instrucció tècnica complementària (ITC)?

Resposta: Sí S’està preparant un document d’aplicació sobre les normes UNE, del seu abast i la posada en marxa. Serà una guia aclaridora aplicativa.

3. – Pel que fa al canvi d’abonats entre CRA, ja sigui de forma individual o per compra de cartera, fusions entre Cra, etc, les connexions ¿seran tractades com a noves o es mantindrà el període pendent d’adequació normativa (10 anys) ?

Resposta: El canvi de cartera no afecta la instal · lació ni al termini d’adaptació. Per tant, cap problema, el termini serà de 10 anys. És una nova alta de la CRA però no és una nova instal · lació. La Norma només parla de les noves instal · lacions i que aquestes han de ser conformes a les ordres ministerials, però les ja existents tenen un termini d’adaptació en 10 anys.

PREGUNTES SOBRE L’ORDRE INT/317/2011 SOBRE MESURES DE SEGURETAT:

1. – Donada la quantitat de preguntes que es produeixen per a l’adaptació de sistemes, segons siguin aquests per a empreses de seguretat (2 anys) com per a la resta d’instal · lacions (10 anys), però en vista de que les preguntes i casuística ésforça complexa, podria la UCSP fer un resum d’aplicació de la norma a manera de FAQ (“frequent ask question”) amb els dubtes més repetides i publicar-les en el seu butlletí Segurpri? I que a la vegada, que aquest FAQ servís de línia d’actuació per adaptacions, inspeccions i sancions?

Resposta: Sí Està previst i s’està realitzant. Hi ha moltes aportacions per part del sector i s’estan realitzant.

2. – A la vista de les diferents iniciatives que ha suposat la Llei d’Economia Sostenible en altres àmbits ¿s’ha de fer algun esforç normalitzador de sancions per evitar l’arbitrarietat d’algunes resolucions sancionadores?

Resposta: En una sanció no cap l’arbitrarietat. Tanmateix, això no implica que totes les sancions hagin de ser iguals. Si una sanció és arbitrària cal recórrer-la. La Policia denúncia, l’autoritat administrativa instrueix, proposa sanció i, si s’escau, sanciona, i l’autoritat judicial és la que decideix en últim lloc si s’interposa recurs contenciós administratiu.

3. – En el supòsit d’ampliació d’instal · lació ¿s’hauran de canviar tots els elements i adequar-se al grau exigit, o afecta el grau als nous elements instal · lats?

Resposta: Només afecta els elements que es modifiquen.

4. – Quins seran els criteris de seguretat i de procediments necessaris per a la captació, enviament, gravació i emmagatzematge centralitzat i remot d’imatges en centres de control i CRA que disposin d’ells?

Resposta: La norma de seguretat privada no recull res al respecte. No obstant això, les normes UNE exigeixen que el grau de seguretat instal · lat: almenys un nivell d’encriptació en la comunicació.

PREGUNTES SOBRE L’ORDRE INT/318/2011 DE PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA:

1. – Article 35 de l’Ordre. De la interpretació d’aquest article s’extreu la conclusió que durant la prestació del seu servei, el personal de seguretat privada, té la consideració d’agent de l’autoritat.

Resposta: Potser sí, però no exactament com està redactat. Del text no es pot dir que s’ha recuperat el caràcter d’agent de l’autoritat del vigilant de seguretat. Es pot millorar la protecció jurídica del personal de seguretat privada? Si. Com? En les decisions sí. Hi ha una limitació: no tornar a l’agent d’autoritat per se. Per tant, s’avançarà, però com? Preparant la modificació legal corresponent. LA Fiscalia General de l’Estat i la Jurisprudència ja estan donant la consideració d’agents de l’autoritat en alguns casosy circumstàncies. Amb aquest article el CNP dóna ajuda a una major aplicabilitat del criteri de la Fiscalia, per aquest motiu van incloure aquest article en l’Ordre.

En conclusió, no es va a reconèixer la condició d’agent de l’autoritat per se, però amb l’ordre hi ha fonament per a una futura modificació legal de la Llei de seguretat privada i també fonamenta les Sntencias que es dictin d’ara endavant i poder donar aquesta condició parcialment i en determinats serveis.

2. – Es podria valorar la utilització de criteris alternatius als determinats en l’Ordre Ministerial per al’acreditació de les condicions anàlogues d’experiència i capacitat establerts en l ‘Reglament de seguretat privada per autoritzar la delegació defuncions?

Resposta: No Es podria modificar l’ordre ministerial (encara que no passarà) o que via resolució de la Policia es contempli algun criteri alternatiu.

3. – En el cas de prestació de serveis de Guarderio per personal autònom, en fer la preceptiva anotació a la cartilla i davant l’eventualitat d’una subcontractació per causes legals (malaltia, baixa temporal o una altra raó anàloga), qui ha de quedar reflectit a la cartilla del guarda subcontractat com a contractista, el client o el guarda titular del contracte base?

Resposta: L’Ordre Ministerial no ho ha afectat, queda igual que fins ara. L’Ordre només aclareix qui materialitza les anotacions de la cartilla (art.1).